درباره ما

بنام ایران و ایرانی

سالهاست میهن ما در زیر فشار اختناق و استبداد و تحجر ذره ذره  و پاره پاره شده و سانسور و دروغ و نیرنگ، واقعیات را کمرنگ کرده و جلوه حقیقت میرود که از یاد مردمانمان برود. تاریخ ایران ده هزار ساله فراموش میشود و بزرگ مردانمان در زیر خاکستر ظلم و کین به فراموشی سپرده میشوند. در عصر ارتباطات در ایران از مدرنترین وسائل ارتباط جمعی تنها برای تبلیغ تعصب و تحجر و دروغ پراکنی استفاده میشود و صدای ایرانیان به جهانیان نمیرسد و صدای جهانیان به ایرانیان. در این بین جنبش پیروان نظام مشروطه پادشاهی به پادشاهی رضا شاه دوم وظیفه خود دید که با تاسیس این خبرگزاری قدمی هر چند کوچک در راه انتشار اخبار درست و حقایق به ایرانیان سراسر جهان و افشاگری خائنین و رساندن ندای آزادیخواهی ایرانیان به جهانیان بردارد.

جنبش پیروان نظام مشروطه پادشاهی به پادشاهی رضا شاه دوم، یک حزب سیاسی نیست، این جنبش یک حرکت اعتلافی برای اتحاد و یگانگی تمامی احزاب و گروههای هوادار پادشاهی و طرفداران رضا شاه دوم میباشد. و تنها هدف این جنبش برقراری دمکراسی و آزادی مردمان کهن دیارمان میباشد. جنبش در پی تحمیل هیچیک از عقاید و اهداف خود به هیچکس نیست و دست اتحاد بسوی تمام ایرانیان از هر حزب و عقیده و مرامی برای مبارزه با میهن فروشان و نابکاران و آزادی میهنمان از چنگال اهریمن استبداد و تحجر دراز میکند.

خبرگزاری پادشاهی ایران رسالت خود میداند بدون هیچگونه جهتگیری سیاسی و غرضی کاملا شفاف و شجاعانه به انتشار اخبار ایران مبادرت نماید. و از تمامی اندیشمندان و نویسندگان و خبرنگاران برای کمک به این مهم و تکمیل کادر خبری دعوت به همکاری می نمائیم.

باشد در فردائی آزاد سربلندی ایران عزیزمان را جشن بگیریم.

پاینده باد ایران

زنده باد مردم قهرمان ایران زمین

برفراز باد پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران

جاوید باد رضا شاه دوم

تبلیغات جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم

دیدگاه های جدید

گالری تصاویر

کلیه حقوق خبرگزاری پادشاهی ایران برای مالکین و مولفین محفوظ میباشد.