فرم اشتراک روزنامه الکترونیک

خواننده گرامی

از آنجا که بسیاری زمان کافی بـرای مراجعه بـه سایت و مـرور اخبـار را ندارند، لذا امکانی

ایجاد کردیم کـه همگان بتوانند از طریـق ایمیل اخبـار را دریـافت دارنـد و نیازی بـه مـراجعه

بـه تـارنما نباشد. این امکان به خصوص برای هموطنان داخل ایــران بسیار مفید خواهد بود

که بـا وجود سـانسور شدید و فیلترینگ بتوانند از طریق ایمیل اخبار واقعی را دریافت کنند.

شما میتوانید برای دوستان داخل کشورخود نیز نسبت به ثبت ایمیل آنان اقدام فرمایید، تا

ایشان نیز بتوانند اخبار این تارنما را دریافت کنند.

باشد در فــردای ایـران آزاد همه در کنـار یکدیگر به آبـادی میهن پُــرافتخارمـان بینـدیشیـم.

پاینده باد سرزمین کهن و پهناورایران

پیروز باد ملت سربلند و شجاع ایران

سرفراز باد پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران

جاوید باد شهریار جوان ایران

Subscribe to خبرگزاری پادشاهی ایران by Email

تبلیغات جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم

دیدگاه های جدید

گالری تصاویر

کلیه حقوق خبرگزاری پادشاهی ایران برای مالکین و مولفین محفوظ میباشد.